MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad van De Kroevendonk bestaat uit 6 leden. Drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vertegenwoordigers vanuit het team. De medezeggenschapsraad (MR) bespreekt allerlei zaken rond de school, maar richt zich met name op de beleidszaken. De MR is een wettelijk orgaan en heeft voor bepaalde zaken een beslissende stem. Om alles goed op elkaar af te stemmen vergadert de MR een aantal keren per jaar met de directeur/bestuurder van de school en minimaal 1x per jaar met het toezichthoudend bestuur.

De MR bestaat in schooljaar 2016-2017 uit:

Oudergeleding:

dhr. Casper Eekhof
dhr. Robin Leus
dhr. Ronald Stolk

Personeelsgeleding:

juf Debby
juf Désirée
juf Liza

De MR heeft een eigen mailadres: medezeggenschapsraad@kroevendonk.nl

Om goed te kunnen werken heeft de MR een jaarplan opgesteld. Dit plan is te bekijken en te downloaden: jaarplan MR kroevendonk schooljaar 2016-2017.

Een verslag van notulen van de vergaderingen is te downloaden:

Verslag van de notulen MR 18-10-16

Notulen MR directie 18-10-16