ONZE VISIE

In onze schoolgids staat uiteraard informatie over de visie van waaruit we werken op De Kroevendonk. Deze schoolgids is aan te vragen of te downloaden: Schoolgids 2018-2019

Meer informatie over de visie is te vinden in het schoolplan. Dit plan ligt op school ter inzage en is ook te bekijken via de pagina met downloads.
De Kroevendonk kiest voor inclusief denken. We zijn van mening dat zo mogelijk alle kinderen recht hebben op regulier onderwijs en dat het goed is dat zij tijdens hun schoolperiode in aanraking komen met de mooie verschillen die er zijn tussen kinderen.
Voor deze website hebben we een korte weergave gegeven van onze identiteit, de pedagogische visie en de onderwijskundige visie. Uiteraard zijn we altijd bereid om een verdere toelichting te geven.

IDENTITEIT VAN DE KROEVENDONK
PEDAGOGISCHE VISIE VAN DE KROEVENDONK
ONDERWIJSKUNDIGE VISIE VAN DE KROEVENDONK

 

IDENTITEIT

Het onderwijs op De Kroevendonk wordt gegeven vanuit de protestants christelijke identiteit.
Deze identiteit wordt vormgegeven aan de hand van algemeen aanvaarde protestants christelijke normen en waarden. Hieronder wordt verstaan: normen en waarden welke een zo groot mogelijk draagvlak hebben binnen de diverse protestants christelijke geledingen: een zogenaamde “middenkoers”. Het is niet de bedoeling dat er nadruk wordt gelegd op één of meerdere specifieke richtingen binnen het protestants christelijke gedachtegoed.
Uit het oogpunt van verdraagzaamheid dient er met respect te worden omgegaan met leerlingen en ouders met afwijkende opvattingen.

Uit het schoolplan citeren we hieronder een deel waar de concretisering van de identiteit wordt beschreven:

Het beleid (en de manier waarop dit tot stand komt) wordt bepaald door de identiteitskeuze. Het komt tot uitdrukking in de volgende vijf uitgangspunten:

1. Een goede invulling van de identiteit hangt sterk af van de personeelsleden. Van de huidige en nieuwe personeelsleden wordt verwacht dat ze de protestants christelijke beginselen actief in hun dagelijks leven vorm geven en bereid zijn om de “algemeen protestants christelijke” identiteit uit te dragen. Dit inspireert hun “denken en doen”. Het bestuur van de vereniging heeft tot taak dit aspect bij het werven, aannemen en beoordelen van het personeel te toetsen. Alleen zij die met de grondslag en het doel van de vereniging kunnen instemmen kunnen worden benoemd (artikel 8 lid d. van de statuten). Ingeval van bijzondere omstandigheden heeft het bestuur de mogelijkheid hier van af te wijken.
Om de onder de “identiteitskeuze” genoemde “middenkoers” te helpen bewaken wordt bij de samenstelling van een sollicitatiecommissie ook gelet op de kerkelijke achtergrond van de leden. Deze achtergrond moet bij voorkeur divers zijn. Voor wat betreft invalkrachten is de minimale eis dat zij de identiteitskeuze respecteren en in de werkomgeving hiernaar handelen. Uiteraard heeft het de voorkeur dat ook invalkrachten instemmen met de grondslag van de vereniging en de protestants christelijke beginselen actief in het dagelijks leven vorm geven.

2. “De Kroevendonk” is een open school, d.w.z. dat niet uitsluitend kinderen met een protestants christelijke achtergrond worden aangenomen. Alle kinderen krijgen binnen het schoolprogramma de protestants christelijke normen en waarden aangeboden. De identiteit komt ook tot uiting in het gezamenlijk gebed, bijbellezing, zingen van christelijke liederen en het vieren van de christelijke feestdagen. In het aannamebeleid wordt daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan de identiteit. Zowel tijdens het aannamegesprek, als in de schriftelijke informatie moeten de identiteit en de praktische consequenties er van aan de orde komen. Van andersdenkende kinderen en ouders wordt respect en loyaliteit verwacht. In verband met mogelijke verschillen van mening die bij dit onderwerp kunnen ontstaan is een protocol “Het respecteren van de identiteit van De Kroevendonk”.

3. Bij het ontwikkelen van de pedagogische en onderwijskundige visie laten de leerkrachten en schoolleiding zich leiden en inspireren door de identiteit.

4. Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken, in ieder geval het vak godsdienstonderwijs (zie artikel 8 lid c. van de statuten).
Lesmethodes en andere programma’s worden getoetst aan de hand van de identiteit en worden daar waar mogelijk, op grond hiervan nader uitgewerkt. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor eventuele buitenschoolse activiteiten waaraan de school deelneemt of die door de school zelf worden georganiseerd. Ook de “speciale leerlingenzorg” vindt zijn inspiratie in de identiteit. Het onderwijskundig en pedagogisch klimaat wordt ook beheerst door de identiteit. Het gaat hierbij onder meer om de denkwijze t.a.v. kinderen, ouders en collegae. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de wijze waarop men met elkaar omgaat en hoe de leerkrachten, daarin bijgestaan door ouders en opvoeders, vormgeven aan de sfeer in en rond de school.

5. “De Kroevendonk” richt zich bij het werven van leerlingen in eerste instantie op haar primaire doelgroep, nl. kinderen met een protestants christelijke achtergrond. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van het geregelde overleg met de EGR en de PGR.
Daarnaast biedt “De Kroevendonk” kwalitatief goed onderwijs en profileert zich dan ook in de wijk en in de hele stad. Dit met inachtneming van het onder punt 2 genoemde.

 

PEDAGOGISCH

Wij geloven dat omdat kinderen unieke schepselen van God zijn, ze allemaal ontwikkelpotentieel hebben. Wij geloven dus dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. Hierbij zien we kinderen als geheel, waarbij ieder kind fantastische mogelijkheden heeft. Gebaseerd op o.a. de visie van prof. Feuerstein dat ieder kind zich kan ontwikkelen kijken we op een positieve, verwachtingsvolle manier naar kinderen en geloven in de mogelijkheden. Dit kan alleen gebeuren door betrokken leerkrachten.

Vanuit de Joods / Christelijke traditie waar een groot belang werd gehecht aan familieverbanden met sterke onderlinge relaties, vinden we dat kinderen op school in een liefdevolle omgeving in staat moeten worden gesteld om relaties aan te gaan en zo van de ander en zichzelf te leren. In de relatie met de kinderen zien we de leerkrachten als mediators, die kinderen steeds verder helpen in hun ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling (Vygotski) is voor sommige kinderen pas goed te bereiken als de leerkracht als mediator optreedt. (Feuerstein).

Feuerstein heeft in verband hiermee de theorie van de structurele cognitieve modificatie ontwikkeld.

De theorie van de Structurele Cognitieve Modificatie (SCM) is gebaseerd op het idee dat cognitieve, verbale en sociaal-emotionele ontwikkeling van een individu (O) gestimuleerd (S); geprikkeld kunnen worden door de tussenkomst van een opvoeder, de mediator(H). Door middel van een dialoog met de mediator krijgt het individu denk- en taalvaardigheden aangeboden, waardoor het individu effectiever en zelfstandiger leert denken (R).
In de zone van de naaste ontwikkeling zitten taken die een individu, niet zelfstandig maar met behulp van een mediator kan oplossen. De ontwikkeling van het individu wordt vergroot door tussenkomst van een mediator met meer vaardigheden voor de taak.


ONDERWIJSKUNDIG

In aansluiting op de pedagogische visie gaan we er in ons onderwijskundig handelen van uit dat alle kinderen leerpotentieel hebben.
Kinderen groeien op in een samenleving die divers is. Deze diversiteit is terug te zien in de school. Kinderen met en zonder beperking, kinderen met verschillende culturele achtergrond, kinderen met een verschillende geloofsachtergrond, kinderen met een verschillende nationaliteit etc. Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Op De Kroevendonk willen we in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd onderwijs geven, maar soms komen we dan in een spanningsveld van visie en de beperking van de onderwijswerkelijkheid.

In de school komen de kinderen zeer nadrukkelijk in een leeromgeving. In deze omgeving ontwikkelen kinderen kennis, doen ze ervaringen op en zetten stappen op weg naar de volwassenheid. Hierbij is het welbevinden in een veilige omgeving essentieel.