PEUTERS

Op deze pagina vindt u informatie over peutergroep De Kroevendonk. In peutergroep De Kroevendonk wordt gewerkt met het programma Puk en Ko. Dit programma sluit aan bij de groepen 1 en 2 van de basisschool waar met de programma’s Ik en Ko en Schatkist wordt gewerkt. Er is zo een goede doorgaande lijn. In de peutergroep wordt verder gewerkt vanuit de principes van MISC. Een manier van werken waarbij er o.a. extra aandacht is voor de sociaal en emotionele ontwikkeling. Binnen de peutergroep wordt net als binnen het hele ikc gewerkt met het programma van de vreedzame school. Peutergroep De Kroevendonk maakt deel uit van integraal kindcentrum (ikc) De Kroevendonk!

Visie
Op De Kroevendonk kun je dus terecht van 2 – 12 jaar. Vanuit de visie dat ieder kind ontwikkelmogelijkheden heeft worden kinderen begeleid. De leidster en de leerkracht zijn begeleiders die de kinderen helpen bij hun ontwikkelingsproces. Hierbij is er grote aandacht voor denkontwikkeling en het zelfstandig komen tot oplossingen. De leidsters van de peutergroep zijn of worden hiertoe speciaal geschoold net als dat het geval is bij de leerkrachten van de basisschool. Informatie over dit zogenaamde mediërend leren staat beschreven op deze website en in een speciale folder die te vinden is onder het kopje bij de downloads. Pedagogisch medewerkers van de peutergroep die in vaste dienst zijn, hebben de basistraining MISC bij Stibco gevolgd (https://www.stibco.nl/index.php/nieuws/41-basistraining-misc).

Doorgaande lijn van peutergroep naar basisschool
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk aansluiting is tussen een peutergroep en de eerste groep van de basisschool. Met de peutergroep van De Kroevendonk wordt deze zogenaamde doorgaande lijn stevig neergezet. Naast het werken vanuit de identiteit en visie is dit zichtbaar in het programma wat wordt gevolgd. In de peutergroepen gebeurt dit met “Puk en Ko”. In de groepen 1 en 2 met “Ik en Ko” en “Schatkist”. Vervolgens sluiten deze programma’s weer erg goed aan op het programma voor leren lezen in groep 3 “Veilig Leren Lezen”.

Samenwerking en inschrijven
De peutergroep van De Kroevendonk valt officieel onder de stichting voor protestants christelijke kinderopvang Roosendaal en daarmee onder hetzelfde bestuur als de basisschool. Voor informatie kunt u terecht bij de peuterjuffen. Juf Elna geeft leiding aan de peutergroepen: ewattel@kroevendonk.nl.  Telefoonnummer: 0165-562310. Peutergroep De Kroevendonk staat in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen geregistreerd en is opgenomen onder registratienummer: 972334087.

Het is ook mogelijk om een digitaal aanmeldformulier in te vullen en te versturen: https://kroevendonk.flexkids.nl/aanvraag

 

Dagdelen
De peutergroep is dagelijks geopend.

  • Maandag 8.15 -12.15 uur en 13.00 – 15.30 uur
  • Dinsdag 8.15 -12.15 uur en 13.00 – 15.30 uur
  • Woensdag 8.15 – 12.15 uur
  • Donderdag 8.15 -12.15 uur en 13.00 – 15.30 uur
  • Vrijdag 8.15 -12.15 uur

Inloop ’s morgens van 8:15 – 8:45 uur en ophalen van 12:00 – 12:15 uur.
Inloop ’s middags van 13:00 – 13:15 en ophalen van 15:15 – 15:30 uur

Zowel kinderen met als zonder indicatie zijn welkom op onze peutergroep. We werken met groepen van maximaal 16 kinderen en 8 kinderen.

Voor meer informatie over de dagdelen, kosten en VVE kunt u contact opnemen met Elna Wattel ewattel@kroevendonk.nl

 

Kosten
Voor informatie over de kosten kunt u terecht bij juf Elna (ewattel@kroevendonk.nl).

Documenten
Inschrijfformulier peutergroep De Kroevendonk maart 2021
Inspectierapport GGD peutergroep 120617
Inspectierapport GGD 2018
Inspectierapport GGD 2019
Pedagogisch beleidsplan peutergroepen SPCKO
Veiligheids en gezondheidsbeleid januari 2019
Intern Klachtreglement Peutergroep De Kroevendonk
Klachtenformulier peutergroep De Kroevendonk
Inspectierapport onderwijsinspectie peutergroepen 2019
Inspectierapport_GGD 2020

Protocol heropening kinderopvang versie 080920

Oudercommissie peutergroep
In 2018-2019 bestaat de oudercommissie uit:
Eefje van de Boom, Nina de Monnink Renate Kerstens.
Als oudercommissie:
– Zijn we er voor al uw vragen, klachten en ideeën over de peutergroep van De Kroevendonk! Wij bespreken uw opmerkingen met de leidsters en proberen gezamenlijk een oplossing/antwoord te vinden.
– Helpen we bij het organiseren van speciale activiteiten, zoals bijv. de verjaardag van de juffen, sinterklaasviering, kerstviering, etc.
– Werken we ook samen met de ouderraad van de basisschool. We helpen bij de vele activiteiten die De Kroevendonk organiseert en zijn tevens klassenouders van één van de groepen op de basisschool.
– Kunt u ons bereiken door ons persoonlijk aan te spreken of te mailen naar: peuterraad@kroevendonk.nl
– Wensen we u en uw peuter een goede tijd op peutergroep De Kroevendonk!